...Pro�i �e podosta godina
pa �e se ljudi opet sjetiti
gvozdenoga puta,
te �e ispotekare obnoviti ovaj put.
Samo njim do Vi�egrada ne�e putovati putnici radi potrebe i posla, ve� ljudi od zabave serbez odmori�ta i u�ivancije...

proro�anstvo Mitra Tarabi�a


...Kuda je pro�la ljudska stopa
to nema svet, nema Evropa,
tome se divi i �ovek i ptica,
ta �udesna �arganska osmica
Ka�u, po tome se pamtiti mora
Mokra Gora...

Mihailo �upovi�

...Jedna od najlep�ih �elezni�kih trasa na svetu do 1974. godine prolazila je Mokrom Gorom.
Pruga uskog koloseka je Beograd povezivala sa Sarajevom. Pedeset godina je ova pruga otvarala vrata u svet Mokroj Gori.
Parnja�a se probijala kroz stenovite tesnace i visoke useke izme�u �argana i Mokre Gore, trasom na kojoj pruga pravi neobi�nu putanju u vidu broja 8. U svetu jedinstvenom osmicom, spletom tunela i mostova, ve�to je savladana visinska razlika od 300 metara od Mokre Gore do �argana.
Prolaze�i trasom �uvene osmice dugom 13,5 kilometara putniku je bilo gotovo nemogu�e da odgonetne kojim je pravcem pro�ao voz i kuda tek treba da pro�e. I kao �to se po proro�anstvu �uvenog kremanskog proroka Tarabi�a izgradila pruga tako je i uga�ena. Gvozdena kola i gvozdeni put kako je govorio Tarabi�, nestali su ali �e opet do�i vreme kada �e ljudi obnoviti taj gvozdeni put kojim �e ljudi i�i radi odmora, zabave i u�ivancije.
I do�e to vreme, i obistini�e se re�i proroka Tarabi�a.
�uvena �arganska osmica
ponovo o�ivljava kao turisti�ka atrakcija. Lokomotive su ve� stigle. I vagoni...
Prvi turisti iz zemlje i sveta ve� u�ivaju u idealnom spoju nedirnute prirode i dahu starih vremena.

 

TehnikalijeO Sarganskoj osmici